Final League Cup - DLG 32

Event date

Saturday, December 10, 2022

Place

Żyrardów

Sign up deadline

01.11.2022 - 05.12.2022
Archival event

Event information

FINAL LEAGUE CUP - DLG 32

Żyrardów 10.12.2022

ORGANIZATOR GŁÓWNY: Dziecięca Liga Grapplingowa Young Grapplers

ORGANIZATOR REGIONALNY: Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long

I. Termin i miejsce zawodów: 10.12.2022r Hala Sportowa Aqua, 96-300 Żyrardów ul. Rotmistrza W. Pileckiego 25/27

II. Plan zawodów

Sobota 10 Grudnia 2022 Obowiązuje następujący plan godzinowy:

09:00 – 10:00 weryfikacja i ważenie zawodników (waga +weryfikacja tylko i wyłącznie całą drużyną razem z trenerem)

10:00 – 10:30 omówienie przepisów i otwarcie zawodów

10:30 – 16:30 walki w kategoriach wiekowych/wagowych

Ceremonia wręczania medali odbywać się będzie podczas trwania zawodów

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:

 • dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji szkolnej);
 • aktualnych badań lekarskich (pod kątem startu w zawodach grapplingowych)
 • ubezpieczenie NNW;
 • dowodu uiszczenia opłaty startowej

 • oświadczenia opiekuna – rodzica, tylko na drukach Organizatora. Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica/opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem trener.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

III. Rejestracja zawodników:

 • rejestracja zawodników odbywa się drogą elektroniczną przez panel rejestracyjny Martial Match: panel-rejestracyjny.pl
 • zgłoszenia przyjmowane są od 01.11.2022r do 05.12.2022r do godziny 22:00. Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia zawodników;
 • opłata startowa wynosi 120zł, płatna do 06.12.2022r. W przypadku opłaty po terminie zawodnik nie przystąpi do zawodów, a pieniądze nie zostaną zwrócone. Konto na które należy dokonać przelewu: Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long ul. Izy Zielińskiej 24; 96-300 Żyrardów; nr konta Bank Spółdzielczy w Skierniewicach o/Żyrardów 38 9297 0005 0474 4601 2041 0001. W tytule przelewu podajemy nazwę klubu oraz imię i nazwisko zawodników;
 • zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu walk Dziecięcej Ligi Grapplingowej Young Grapplers. Regulamin wraz z oświadczeniem opiekuna/rodzica jest dostepny w wersji elektronicznej w panelu rejestracyjnym. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów;
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Dziecięcej Ligi Grapplingowej;

Zawodnicy, którzy uzyskali kwalifikacje do walk o pasy mistrzowskie ligi (zdobyte pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski DLG lub w turnieju kwalifikacyjnym DLG) mogą być zgłaszani tylko i wyłącznie do 31.10.2022r Po tym terminie zawodnik nie zgłoszony traci prawo do walki o pas mistrzowski.

IV. Nagrody:

• za zdobycie I-III miejsca zawodnicy otrzymują medale i dyplomy;

• za zdobycie I-III miejsca w klasyfikacji drużynowej reprezentacje otrzymują puchar oraz dyplom;

• za najszybsze poddanie przeciwnika w kategorii dziewczynek i osobno w kategorii chłopców (nagroda rzeczowa);

• za największą ilość zdobytych punktów (w kategoriach bez technik kończących) w kategorii dziewczynek i osobno w kategorii chłopców (nagroda rzeczowa);

• za pierwszą pozycję w całorocznym rankingu zawodników i zawodniczek przyznawana jest nagroda specjalna zarówno w kategorii dziewczynek jak i chłopców;

• pretendent do pasa mistrzowskiego po wygranej walce otrzymuje pas ligi;

V. Koszta:

 • koszty organizacyjne, sędziowskie i regulaminowych nagród pokrywają organizatorzy.
 • koszty przejazdu (przelotu), ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają reprezentacje we własnym zakresie;

VI. Postanowienia końcowe:

 • zgłoszenie zawodników musi być przesłane w wyznaczonym terminie;
 • zawodnicy startują na własną odpowiedzialność;
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW;
 • w przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny;
 • opłacenie uczestnictwa (tj. opłaty startowej) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu;
 • opłata startowa nie jest zwrotna;
 • organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika;
 • organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

Prezes ŻKS Thien Long - Piotr Bonikowski

Tel.: +48 731 444 833; mail: bonikow@gmail.com